U mnogim se slavenskim jezicima posvojni genitiv upotrebljava za izražavanje pripadnosti (npr. u poljskome: Ojciec Bogdana = Bogdanov otac, što je pravopisno sasvim točno), dok ga je u hrvatskome jeziku već u 18. stoljeću zamijenio posvojni pridjev. Što to znači?

U hrvatskom se, prvenstveno razgovornom, jeziku često upotrebljava posvojni genitiv, odnosno konstrukcija od + genitiv za izražavanje pripadnosti. Ova bi se konstrukcija, međutim, trebala koristiti samo u slučajevima kada izražavamo da je nešto dio nečega. Tako ćemo, primjerice, reći: komad (od) torte, ali ne i *mama (od) Marka.

Pravilo govori da posvojni genitiv valja zamijeniti posvojnim pridjevom (koji odgovara na pitanje čiji) kada god je to moguće. Prema tome, ispravan bi oblik gore navedenoga primjera bio: Markova mama.

U svakodnevici koristimo brojne konstrukcije koje nisu usklađene s hrvatskim pravopisom Tako često kažemo: *broj telefona, umjesto telefonski broj. Prema hrvatskomu je pravopisu također netočno reći ili napisati sintagmu poput *državljanin Hrvatske. Ova se konstrukcija u hrvatskom standardnom jeziku nužno zamjenjuje konstrukcijom hrvatski državljanin. Navedene konstrukcije koje nisu u skladu s hrvatskim pravopisom vrlo su ustaljene u jeziku i u stalnoj su uporabi pa ih uglavnom ne doživljavamo kao pogrešne.

Prijedlog: Koristite li točan oblik sintagme, najlakše ćete provjeriti obrnete li lekseme. Ako primijetite da se broj telefona lako zamjenjuje s telefonski broj i ne mijenja značenje, točan je onaj oblik s posvojnim pridjevom. Ovo, dakako, ne vrijedi za one sintagme koje označavaju dio cjeline, o čemu smo nešto rekli u prvome ulomku.    

Ako, međutim, zamjenom posvojnoga genitiva posvojnim pridjevom dobivamo konstrukciju koja je promijenila značenje, konstrukcija treba ostati u obliku s posvojnim genitivom. Ne smijemo, dakle, pravilo primijeniti na već ustaljene izraze poput Praznik rada koji nikako ne može biti *Radni praznik. Ako kažemo društvo kapitalista, ova sintagma ima drugačije značenje od kapitalističko društvo, stoga se ona ne mijenja.  

U hrvatskome standardnom jeziku često dolazi do zabuna i grešaka kada izražavamo pripadnost osobi koja ima dva imena koja se pišu odvojeno. Kako, primjerice, ispravno napisati da kaput pripada Ani Mariji? U ovakvim se situacijama savjetuje korištenje konstrukcije s genitivom, ali bez prijedloga od. Dakle: kaput Ane Marije.

Hrvatski na maturi, pristupano 1. 8. 2020.

Fonović Cvijenović, Teodora; Paronić, Semanta – Najčešće sintaktičke pogreške u publicističkome stilu (na primjeru „Glasa Istre“), Tabula : časopis Filozofskog fakulteta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, No. 11, 2013. (str. 8.)

Izvor: Libra 49

Tekst: Margerita Kranjčević