Naši građani koji se nakon odlaska u mirovinu iz Švicarske vraćaju u Hrvatsku opet pitaju kako stoji s plaćanjem poreza na mirovinu.

Prema informaciji iz Porezne uprave, mirovine iz inozemstva se oporezuju sukladno međunarodnim ugovorima između Hrvatske i određene zemlje. Tako se na primjer mirovine iz Njemačke ne oporezuju u Hrvatskoj. Potrebno je samo prijaviti Poreznoj upravi iznos te mirovine, a sve vezano za oporezivanje radi Njemačka.

Sa Švicarskom je situacija drukčija. Na snazi je Ugovor između Švicarske Konfederacije i Republike Hrvatske o izibjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu od 12. ožujka 1999. U člancima 18 i 19, stavak 2, taj Ugovor propisuje da se mirovine i druga slična primanja, plaćeni rezidentu države ugovornice po osnovi prijašnjeg nesamostalnog rada, oporezuju samo u toj državi. Te mirovine, međutim, oporezuju se samo u drugoj državi ugovornici ako je fizička osoba rezident i državljanin te države.

Ako ste dakle hrvatski državljanin i u Hrvatskoj boravite više od 183 dana godišnje, Hrvatska, prema odredbama navedenog Ugovora, ima pravo oporezovati Vašu mirovinu koju ostvarujete iz Švicarske Konfederacije. Mirovine iz Švicarske se od 1.1.2017. oporezuju po jednakim stopama kao i hrvatske mirovine: do 3800 kn je neoporezivo, 3800 do 17.500 kn po stopi od 24%, iznad 17.500 kn po stopi od 36%.

Na iznos poreza se obračunava prirez (npr. 18% za Zagreb).

Ukupan iznos poreza i prireza se na kraju umanjuje za 50% što za mnoge korisnike mirovina iz Švicarske znači poprilično rasterećenje.

Podsjećamo da se povratnici, pored prijave mjesta boravišta, moraju posebno prijaviti i mjesnoj poreznoj upravi.

Tekst: Ana Števanja