Privremeni rad u Hrvatskoj

Uvjeti za odobravanje privremenog ili stalnog boravka stranaca u Hrvatskoj propisani su uredbama Zakona o strancima, Zakona o državljanima članica Europskog gospodarskog prostora (EGP) i članovima njihovih obitelji te pripadajućim podzakonskim aktima.

Državljani Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije imaju pravo na privremeni rad u Hrvatskoj u trajanju od 90 dana bez Dozvole za boravak i rad te bez prijavljivanja boravišta. U slučaju želje za nastavkom rada, potrebno je prijaviti privremeno boravište u svrhu rada nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji, ovisno o mjestu privremenog boravka.

Državljani treće zemlje moraju imati Dozvolu za boravak i rad te prijavljeno boravište od samog početka rada na području Republike Hrvatske. Dozvola za boravak i rad izdaje se na temelju kvota koje se mogu pronaći na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a vezana je za posao za koji je izdana te za poslodavca kod kojeg radnik obavlja posao. Prestankom radnog odnosa prestaje i valjanost dozvole.
Privremeni rad u Republici Hrvatskoj može se odvijati u nekoliko oblika: kao upućeni radnik, kao osnivač firme ili trgovačkog društva te kao vlasnik EU plave karte.

Upućeni radnici

Upućeni radnici mogu biti državljani svih država koje strani poslodavac (fizička ili pravna osoba sa sjedištem u Europskom gospodarskom prostoru ili u Švicarskoj Konfederaciji) pošalju na rad u Republiku Hrvatsku zbog privremenog ili povremenog obavljanja poslova. Pri tome, radnik može biti upućen na 3 različita načina:

 • obavljanje poslova na temelju ugovora između korisnika usluge i stranog poslodavca
 • upućivanje radnika korisniku u Republici Hrvatskoj od strane poslodavca koji služi kao agencija za privremeno zapošljavanje
 • ustupanje radnika podružnici ili društvu lociranom u Republici Hrvatskoj od strane inozemnog poslodavca.

Upućeni radnici imaju pravo rada u Republici Hrvatskoj u trajanju do 90 dana na temelju potvrde koju im izdaje matična država, bez Potvrde o prijavi rada ili Dozvole za boravak i rad. Ukoliko upućeni radnik želi ili treba produžiti trajanje rada na više od 90 dana, potrebno je prijaviti boravište. U tom slučaju državljani EGP-a ili Švicarske Konfederacije primaju Potvrdu o prijavu privremenog boravka u svrhu rada, dok se državljanima treće zemlje odobrava privremeni boravak te im se izdaje dozvola boravka.

EU plava karta

EU plava karta je dozvola za boravak i rad visokokvalificiranih radnika državljana trećih zemalja na području Europske Unije. Kao i Dozvola za boravak i rad, vrijedi samo za poslove za koje je izdana i samo kod poslodavca s kojim je zasnovan radni odnos.

Dobivanje EU plave karte podrazumijeva u prvom redu ispunjavanje određenih zakonskih uvjeta, uz što se prilaže dokaz o visokoškolskom obrazovanju te ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor u trajanju od najmanje godinu dana zaključen s poslodavcem čije je sjedište u Republici Hrvatskoj.

Nositelji EU plave karte imaju prvo na boravak i rad na području Republike Hrvatske do izvršnosti odluke o zahtjevu.

Otvaranje vlastite djelatnosti u Republici Hrvatskoj

Stranci mogu svoju djelatnost obavljati u Hrvatskoj i ako osnuju vlastitu tvrtku ili inozemnu podružnicu stranog trgovačkog društva u Hrvatskoj. Registracija tvrtke traje do 7 dana. Strani državljani koji namjeravaju boraviti na području Republike Hrvatske u svrhu obavljanja radnji za osnivanje tvrtke ne moraju podnositi Zahtjev za odobrenje privremenog boravka, a osobe u svojstvu vlasnika firme ne trebaju radnu dozvolu.

Strani državljanin koji osnuje tvrtku u Hrvatskoj nema obvezu biti zaposlen u istoj da bi obavljao funkciju člana uprave. Državljani EGP-a ili Švicarske Konfederacije koji osnuju tvrtku na području Republike Hrvatske, a ne zaposle se u istoj, nemaju obvezu podnošenja zahtjeva za izdavanjem Dozvole za boravak i rad. Ukoliko se pak isti državljani odluče na zapošljavanje u vlastitoj tvrtki, nužno je posjedovati Dozvolu za boravak i rad (koja se izdaje izvan godišnje kvote za sve strance koji se samozapošljavaju). Kako bi se zahtjev za dobivanje Dozvole prihvatio, nužno je osigurati nekoliko uvjeta:

 • strani državljanin mora imati vlasnički udio veći od 51% u vlastitoj tvrtki
 • u osnivanje tvrtke mora se uložiti najmanje 200.000,00 kuna
 • u tvrtki je zaposleno najmanje 3 hrvatska državljanina
 • bruto plaća stranog državljanina iznosi najmanje visinu prosječne bruto plaće Republike Hrvatske isplaćene u protekloj godini
 • tvrtka ne posluje s gubitkom
 • sve porezne obveze i doprinosi Republici Hrvatskoj su podmireni
 • priložen je ugovor o radu, pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu ili odgovarajući dokaz o radu
 • priložen je dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca
 • priložen je dokaz o društvu, podružnici i predstavništvu
 • priloženo je obrazloženje o opravdanosti zapošljavanja stranca koje sadržava podatke o stručnom znanju, kvalifikacijama i radnom iskustvu stranca, kao i obrazloženje zašto se radno mjesto ne može popuniti radnim snagama dostupnima na hrvatskom tržištu
  strani državljanin ispunjava sve uvjete za privremeni boravak na području Republike Hrvatske.