Porez u Švicarskoj

Švicarski porezni sustav je organiziran na federalnom sustavu i sadrži tri nivoa: savezni, kantonalni i općinski porez. Ako se izjasnite kao religiozan/na, porez se plaća i crkvi.

26 kantona imaju svoje porezne zakone sa različitim sustavima oporezivanja. Općine mogu samostalno utvrditi visinu svojih poreza, ali u granicama koje je propisao kanton. Savezni porez se obračunava uz kantonalni porez. Zato je porezno opterećenje u Švicarskoj od kantona do kantona i od općine do općine različito.

Razlikujemo direktne i indirektne poreze. Najznačajniji direktni porezi su porezi na prihode i imovinu. Ove poreze porezni obveznici plaćaju sami ili im se direktno odbija od plaće. U indirektne poreze ubrajamo porez na dodanu vrijednost (PDV), ili na njemačkom Mehrwertsteuer (MwSt) od 7.7%, porez na duhan ili mineralno ulje. Ovi porezi su sastavni dio cijene proizvoda i vec su uračunati u cijenu napisanu na proizvodu.

Porez na prihode

Iznos poreza ovisi kao što smo već spomenuli, od općine i kantona stanovanja, iznosa prihoda, od bračnog stanja (da li ste samci, rastavljeni, oženjeni i ako ste oženjeni, radite li sami ili oboje) i koliko imate djece. Na webstranicama https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/home ili https://incometax.ch/ možete si dosta precizno izračunati porez ovisno o vašoj situaciji.

Od poreza se mogu odbiti izdaci kao što su npr. privatna štednja za starost (3. Säule), kamate na dugovanja, veliki medicinski troškovi, troškovi jaslica itd.

Osobe koje posjeduju imovinu u Švicarskoj ili inozemstvu, moraju je prijaviti i platiti porez na istu. 

Zaposlenim strancima koji nemaju C dozvolu boravka, ali imaju boravište u Švicarskoj, porez se odbija direktno mjesečno od zarade. Kod zaposlenih prijavu za porez vrši poslodavac.To se naziva Quellensteuer. Kod godišnje zarade preko 120`000 franaka se naknadno napravi obračun. 

Osobe sa švicarskim državljanstvom ili boravišnom dozvolom C plaćaju porez na sljedeći način. Njima se ne odbija porez direktno mjesečno od plaće, već se visina poreza određuje godišnjom prijavom poreza, koju svaka osoba mora sama izračunati, popuniti formular te prijaviti porez poreznoj službi u općini (Steuererklärung). Ovaj porez se plaća po prijemu računa. Popunjavanje prijave za porez je i za Švicarce zahtjevan postupak. Zbog toga se savjetuje da se potraži pomoć u profesionalnom uredu ili kod iskusnih prijatelja, kada se prvi put popunjava prijava za porez. Općinska porezna služba (Gemeindesteueramt) je nadležna za redovno oporezivanje i njima se možete javiti ako imate pitanja.

Autor: Mirna Resan

tekst je preuzet sa stranice: https://www.hallo-aargau.ch/hr/novac-i-porez/porez